Kontakt

Informacja o administratorze danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

Administrator i inspektor danych osobowych, dane kontaktowe

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Marcinowicz ul. Hennela 10/2, 02-495 Warszawa („Administrator”).
 • 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres Piotr Marcinowicz Ul. Hennela 10/2, 02-495 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail: pmarcinowicz@psychiatrapsychoterapeuta.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 730 225 221.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 • - komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego (formularz dostępny pod adresem: http://www.baklofen.pl/kontakt) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
 • - o ewentualnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
 • 4. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem (nie podanie danych skutkuje niemożliwością udzielenia odpowiedzi przez Administratora).

Kategorie odbiorców danych osobowych

 • 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

 • 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź do czasu wniesienia sprzeciwu – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 • 8. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa

 • 9. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • 10. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2 i 3).
 • 11. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Wiadomość została wysłana.

Uzupełnij poprawnie zaznaczone na czerwono pola formularza.

*pola obowiązkowe
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ